เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

ติดตามข่าวสารการไฟฟ้า

  คู่มือการกรอก

     - [1] คู่มือการกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม ใบผลิตไฟฟ้า - vFinal

     - [2] คู่มือการกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม ใบควบคุมระบบไฟฟ้า - vFinal

     - [3] คู่มือการกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม ใบระบบส่งไฟฟ้า - vFinal

     - [4] คู่มือการกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม ใบระบบจำหน่ายไฟฟ้า - vFinal

     - [5] คู่มือการกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม ใบจำหน่ายไฟฟ้า - vFinal

 

  งานนำเสนอ

     - 1. PPT งานสัมมนามาตรฐานคุณภาพบริการไฟฟ้า - ภาพรวมโครงการ

     - 2. PPT งานสัมมนามาตรฐานคุณภาพบริการไฟฟ้า-ข้อเสนอแนะจากการเข้าพบผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า

     - 3. PPT งานสัมมนามาตรฐานคุณภาพบริการไฟฟ้า - แบบฟอร์มการรายงานผลตามมาตรฐานฯ (ช่วงที่ 1)

   - 4. PPT งานสัมมนามาตรฐานคุณภาพบริการไฟฟ้า - แบบฟอร์มการรายงานผลตามมาตรฐานฯ (ช่วงที่ 2) ระบบจำหน่ายไฟฟ้า

   - 5. PPT งานสัมมนามาตรฐานคุณภาพบริการไฟฟ้า - แบบฟอร์มการรายงานผลตามมาตรฐานฯ (ช่วงที่ 2) จำหน่ายไฟฟ้า

   - 6. PPT งานสัมมนามาตรฐานคุณภาพบริการไฟฟ้า - แบบฟอร์มการรายงานผลตามมาตรฐานฯ (ช่วงที่ 2) แบบสำรวจความพึงพอใจ

 

  แบบฟอร์ม

     - แบบฟอร์มรายงานผลตามมาตรฐานใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า

     - แบบฟอร์มรายงานผลตามมาตรฐาน จำหน่ายไฟฟ้า

     - แบบฟอร์มรายงานผลตามมาตรฐานใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า

     - แบบฟอร์มรายงานผลตามมาตรฐานระบบส่งไฟฟ้า

     - แบบฟอร์มการรายงานผล ใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

     - ประกาศเรื่องแจ้งให้ทราบ

     

 

 

 

 

ผู้บริหารสวัสดิการสัมปทาน ทร.

 
พล.ร.ท.ชุมศักดิ์  นาควิจิตร

ประธานกรรมการสวัสดิการสัมปทาน ทร.

พล.ร.ต.ชยุต  นาเวศภูติกร

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

 

 

 

อัตราค่าไฟฟ้า