เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

ติดตามข่าวสารการไฟฟ้า

Title Created Date
ประชาสัมพันธ์ 14 February 2017
ขอตรวจสอบมิเตอร์ตามวงรอบ 29 December 2016
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่ 27 July 2016
ปรับอัตราประเภทการใช้กระแสไฟฟ้า 17 June 2016
ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 22 March 2016
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 22 March 2016
หลักเกณฑ์วิธีการจ่ายคืนดอกผลจากเงินประกันการใช้ไฟฟ้า 22 March 2016
หลักเกณฑ์วิธีการขอผ่อนชำระส่วนต่างค่าไฟฟ้าต่ำกว่าความเป็นจริงย้อนหลัง 22 March 2016
แบบหนังสือขอใช้สิทธิยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้า 22 March 2016
หลักเกณฑ์วิธีการยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีบุคคลอยู่ในความดูแลหรือมีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล 22 March 2016

ผู้บริหารสวัสดิการสัมปทาน ทร.

 
พล.ร.ท.ชุมศักดิ์  นาควิจิตร

ประธานกรรมการสวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

 พล.ร.ท.โอภาส บูรณสัมฤทธิ

 ผู้จัดการ กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

 

 

 

ข่าวสารการไฟฟ้าออนไลน์

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ประจำเดือน กันยายน 2561

ประจำเดือน ตุลาคม 2561