เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

Title Created Date
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 22 March 2016
หลักเกณฑ์วิธีการจ่ายคืนดอกผลจากเงินประกันการใช้ไฟฟ้า 22 March 2016
หลักเกณฑ์วิธีการขอผ่อนชำระส่วนต่างค่าไฟฟ้าต่ำกว่าความเป็นจริงย้อนหลัง 22 March 2016
แบบหนังสือขอใช้สิทธิยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้า 22 March 2016
หลักเกณฑ์วิธีการยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีบุคคลอยู่ในความดูแลหรือมีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล 22 March 2016
แบบขอใช้บริการส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้า 22 March 2016
หลักเกณฑ์วิธีการขอใช้บริการส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้า 22 March 2016
หลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบมิเตอร์หรือเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า 22 March 2016
ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 08 March 2016
ประกาศดับไฟ 27-28 ต.ค. 58 26 October 2015

 

 

 

พล.ร.ต.โอภาส บูรณสัมฤทธิ

 ผู้จัดการ กิจการไฟฟ้าฯ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

  ระวัง ผู้แอบอ้าง

!!! ระวัง มีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้า ฯ

เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

หากพบโปรดแจ้ง

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

โทร. 038-437766 ต่อ 150 หรือ 75059