เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

ตามประกาศกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ลงวันที่ 28 ก.ย. 61 

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างสวัสดิการ สังกัดกิจการไฟฟ้า สวัสดิการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

นั้น กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ได้รับสมัครบุคคลพลเรือน(เพศชาย) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง

สวัสดิการ สังกัด กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จำนวน 3 อัตรา การนี้กิจการไฟฟ้า สวัสดิการ

สัมปทานกองทัพเรือ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการ

พิจารณาจ้างเป็นลูกจ้างสวัสดิการในอัตราของหน่วยตามตำแหน่งดังนี้

     1. พนักงานช่าง (ซ่อมบำรุง)

          1.1 นายภาคภูมิ โฉมงาม

     2. พนักงานช่างแผนกขยายเขตระบบไฟฟ้า

          2.2 นายอัษฏา เอี่ยมสุข

          2.3 นายกวีฉัตร ไชโย

 

 

 

พล.ร.ต.โอภาส บูรณสัมฤทธิ

 ผู้จัดการ กิจการไฟฟ้าฯ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

  ระวัง ผู้แอบอ้าง

!!! ระวัง มีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้า ฯ

เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

หากพบโปรดแจ้ง

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

โทร. 038-437766 ต่อ 150 หรือ 75059