เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย

 

        แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของ "โครงการกำกับติดตามประเมินผลการรับรู้และปฏิบัติตามมาตรฐานสัญญาให้บริการไฟฟ้า ในพื้นที่ผู้ใช้พลังงาน 13 เขต" มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการรับรู้และความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย ที่มีต่อมาตรฐานของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่ 

        จากการที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ยกระดับการคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย (ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก) ทั่วประเทศที่มีกว่า 20 ล้านราย โดยออกประกาศ กกพ. ว่าด้วยเรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. 2558 เป็นผลให้ผู้ให้บริการไฟฟ้า คือการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย 3 ราย (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ) ต้องดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกำหนดในสัญญา มีผลบังคับใช้เมื่อ 21 มีนาคม 2559 (มีสาระสำคัญ 12 ประเด็น) โดยจะนำผลการประเมินที่ได้ ไปพัฒนางานในภารกิจการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป 

https://www.surveycan.com/survey/a240edd1-c325-47c6-8f0d-ed75cfaf4b1b

 

 

 

พล.ร.ต.โอภาส บูรณสัมฤทธิ

 ผู้จัดการ กิจการไฟฟ้าฯ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

  ระวัง ผู้แอบอ้าง

!!! ระวัง มีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้า ฯ

เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

หากพบโปรดแจ้ง

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

โทร. 038-437766 ต่อ 150 หรือ 75059