เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอใช้ไฟฟ้า

   1. โฉนดที่ดิน (มีชื่อผู้ขอใช้ไฟฟ้าเป็นเจ้าของโฉนด)

   2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานองค์การของรัฐ

   3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอใช้ไฟฟ้า

   4. สำเนาทะเบียนบ้านที่จะขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า

   5. ใบอนุญาตปลูกสร้างของ ทร. หรือ สำเนาคู่ฉบับของ แผนกอสังหาริมทรัพย์ กกพศ.ฐท.สส.

   6. แผนที่บ้านที่ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า (โดยสังเขป)

   7. ในกรณีที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ตั้งแต่ 30 แอมป์ 1 เฟส ขึ้นไป จะต้องแนบแผนผัง

       การเดินสายไฟฟ้า เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบด้วย

   8. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ขอใช้ไฟฟ้าไม่ได้ยื่นเรื่องด้วยตนเอง)

   9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้รับมอบ)

 10. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้รับมอบ)

 

 

 

พล.ร.ต.โอภาส บูรณสัมฤทธิ

 ผู้จัดการ กิจการไฟฟ้าฯ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

  ระวัง ผู้แอบอ้าง

!!! ระวัง มีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้า ฯ

เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

หากพบโปรดแจ้ง

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

โทร. 038-437766 ต่อ 150 หรือ 75059