เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

หลักฐานที่ต้องนำมาประกอบการขอขยายเขตุ

  1. โฉนดที่ดิน(เจ้าของ+ผู้รับสัญญาคนสุดท้าย)
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. แบบผังโครงการ
  5. แบบฟอร์ม (ขอที่แผนก บริการผู้ใช้ไฟ)
  6. ชำระเงินค่าสำรวจและประมาณการเริ่มต้นที่ 2,140 บาท (รวม vat7%)
 

 

 

 

พล.ร.ต.โอภาส บูรณสัมฤทธิ

 ผู้จัดการ กิจการไฟฟ้าฯ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

  ระวัง ผู้แอบอ้าง

!!! ระวัง มีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้า ฯ

เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

หากพบโปรดแจ้ง

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

โทร. 038-437766 ต่อ 150 หรือ 75059