เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

หลักฐานการขอคืนมิเตอร์

 

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. บัตรประชาชน

3. แผนที่ของบ้านที่ติดมิเตอร์

4. ใบเสร็จค่าประกันไฟฟ้า

5. บิลค่าไฟฟ้า

 

หมายเหตุ: 1-2 เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

 

 

 

พล.ร.ต.โอภาส บูรณสัมฤทธิ

 ผู้จัดการ กิจการไฟฟ้าฯ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

  ระวัง ผู้แอบอ้าง

!!! ระวัง มีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้า ฯ

เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

หากพบโปรดแจ้ง

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

โทร. 038-437766 ต่อ 150 หรือ 75059