เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

หลักฐานที่ต้องนำมาประกอบการขอไฟฟ้า

 

การขอติดตั้งมิเตอร์ถาวร

 

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอไฟฟ้า

3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ต้องการติดตั้งมิเตอร์

4. ใบอนุญาตปลูกสร้างของ ทร. หรือสำเนาคู่ฉบับของแผนกอสังหาริมทรัพย์กองกิจการพิเศษ

5. แผนที่ของบ้านที่ต้องการติดตั้งมิเตอร์

6. ในกรณีที่มีการซื้อขายบ้านจะต้องใช้สัญญาซื้อขายและสำเนาโฉนดที่ดิน

7.ถ้าเป็น บริษัท หรือ หจก. ขอสำเนาใบรับรองของบริษัทหรือหจก. พร้อมประทับตราบริษัทหรือหจก.ทุกฉบับ

 

หมายเหตุ: 1-7 เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

 

 

การขอติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว

 

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอใช้ไฟฟ้า

3. ถ้าเป็น บริษัทหรือ หจก. ขอสำเนาใบรับรองของบริษัท หรือ หจก.

4. แผนที่ที่ต้องการติดตั้งมิเตอร์

5. สำเนาโฉนดที่ดิน

 

หมายเหตุ: 1-3 เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

 

 

 

 

พล.ร.ต.โอภาส บูรณสัมฤทธิ

 ผู้จัดการ กิจการไฟฟ้าฯ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

  ระวัง ผู้แอบอ้าง

!!! ระวัง มีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้า ฯ

เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

หากพบโปรดแจ้ง

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

โทร. 038-437766 ต่อ 150 หรือ 75059