เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

AMR คืออะไร

เป็นระบบการอ่านหน่วยมิเตอร์แบบอัตโนมัติโดยผ่านระบบสื่อกลางชนิดต่างๆและนำข้อมูลที่อ่านได้ทั้งหมดเก็บที่ AMR DATA CENTER เพื่อใช้ในการพิมพ์ใบแจ้งค่าไฟฟ้าและลูกค้าสามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลการใช้ไฟฟ้าผ่าน AMR Website

 

โครงสร้างของระบบ AMR

 

คุณสมบัติของระบบ AMR

  • สามารถแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าทุก 15 นาทีตามช่วงเวลา เช่น รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน, รายปีและตามช่วงเวลาที่กำหนดในรูปแบบกราฟเส้น และกราฟแท่ง
  • สามารถปรับค่าเวลาของมิเตอร์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกเครื่องโดยอัตโนมัติ
  • สามารถแสดงข้อมูลเป็นกลุ่มได้ เช่น ข้อมูลแยกตามประเภทธุรกิจ,ข้อมูลแยกตามการไฟฟ้า เป็นต้น
  • สามารถเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ณ วันเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่ต้องการ

ประโยชน์ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับ

 

  • สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าได้ตลอดเวลาและตรวจสอบได้ทุกสถานที่ ที่มีเครือข่าย Internet
  • สามารถตรวจสอบข้อมูลสรุปเป็นรายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือนและรายปี หรือเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ณ วันเวลาใดเวลาหนึ่ง 
  • สามารถนำข้อมูลการใช้ไฟฟ้า (Load Profile) ไปบริหารจัดการ (Demand Side Management) ของตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • สามารถลดข้อผิดพลาดในเรื่องของเวลาในตัวมิเตอร์

 

 

 

พล.ร.ต.โอภาส บูรณสัมฤทธิ

 ผู้จัดการ กิจการไฟฟ้าฯ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

  ระวัง ผู้แอบอ้าง

!!! ระวัง มีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้า ฯ

เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

หากพบโปรดแจ้ง

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

โทร. 038-437766 ต่อ 150 หรือ 75059